021-66653616
es.ramandco@gmail.com

قوطی (پروفیل)

قوطی جزءمقاطع پر کاربرد در صنعت ساختمان سازی و ساخت انواع سازه ها می باشد. قوطی به صورت مربع و مستطیل تولید می شود.مهمترین اطلاعات فنی در قوطی ها ابعاد سطح مقطع و ضخامت و همچنین ورق یکه قوطی از آن ساخته شده است. قوطی در آلیاژهای آهن، آلومینیوم و استیل به بازار عرضه می شود.

قیمت قوطی: عوامل زیادی بر روی قیمت قوطی اثر گذار است از جمله وزن قوطی، کیفیت ورق، ضخامت قوطی، ابعاد قوطی و مشکی بودن بیشترین تاثیر را دارد.