021-66802952
es.ramandco@gmail.com

مقالات


فلنج وندورلیست چیست؟

فلنج های مورد استفاده در پالایشگاه و پتروشیمی باید در وندور لیست حضور داشته باشند. و حضور در وندورلیست مستلزم انجام بازرسی و بررسی تولید کنندگان و تامین کنندگان این صنعت می باشد.