فلنجها بیشتر به سمت روی خود شناخته می شوند. مثل فلنج کور، فلنج گلودار، فلنج اسلیپ ن و انواع دیگر فلنج. سمت روی فلنج به کمک جوشکاری به لوله نصب می شود و با توجه به جوشکاری شدن به صورت کامل آببندی می شود. 

فلنج_ریس_فیس

اما در فلنج سطح پشت و یا پیشانی آن هم باید طبق استاندارد تولید شود. سطح پیشانی فلنج به صورت ریس فیس، فلن فیس، رینگ جوینت و چند مدل دیگر تراشیده می شود. در فلنج ریس فیس یا RF  یا همان Raised face  یک برآمدگی وجود دارد و بر روی این برآمدگی شیارهایی ایجاد شده است. کاربرد فلنج ریس فیس برای آببندی بین دو فلنج می باشد.

آببندی به کمک ریس فیس
همانطور که گفته شد فلنج ریس فیس (RF) دارای برآمدگی و شیارهایی بر روی آن بر آمدگی است. وقتی از فلنج ریس فیس استفاده می شود  باید هر دو فلنج به صورت RF انتخاب شود. برای آببندی بین دو فلنج باید از واشر استفاده کرد. این واشر بین دو ریس فیس قرار می گیرد. با فشاری که به کمک پیچ و مهره و یا استاد بولت ایجاد می شود. واشر فشرده شده و در بین این شیارها لهیده شده و قرار می‌گیرد. همین امر باعث ایجاد شرایط آببندی می‌شود.
از فلنج ریس فیس در فشار کاری پایین استفاده شده و در صورت فشار کاری بالا باید از روش‌های دیگر استفاده کرد.